Nattvandrarna Sverige har funnits i över 30 år, och mycket har hänt sedan start. Under de senaste dagarna har vi blivit uppringda av olika lokalavdelningar från media, de har i mångt och mycket samma frågor. Vi önskar här ge lite klarhet i de frågeställningar som inkommit till oss.

Organisationens syfte är att det ska finnas vuxna förebilder, medmänskligt stöd, social närvaro och trygghet bland ungdomar som rör sig ute under dygnets mörkare timmar. Vi vet hur viktig vår närvaro är, vi förebygger kriminalitet och vi hjälper ungdomar från att ta steg åt fel håll. Det är kärnan i vad vi har gjort under alla år som vi har bedrivit vår verksamhet. Vi är en förening som verkar för våra ungdomar, ser dem i sin miljö och förstår deras situation. Nattvandrarna Sverige är en ideell, demokratiskt uppbyggd organisation med lokala grupper och föreningar med tusentals vandrare.

Ett steg i vårt viktiga arbete är att få kontakt med ungdomar som vistas ute på stan eller hänger vid olika event. Då är giveaways som till exempel reflexer, klubbor och annat bra för att få kontakt och enkelt få en lägesavstämning.

Våra grupper

Under åren har nya grupper startat och personer och grupper har också lämnat vår organisation. Vissa grupper startar egna föreningar med snarlika namn som vårt, andra avslutar sina vandringar helt. Detta är en process i ständig rörelse, vi arbetar löpande med att uppdatera oss samt att finna nya grupper. Styrelsens förhoppning är att grupper som avslutar sin verksamhet ska informera oss, det är alltid tråkigt när det kommer till vår kännedom från annat håll. Här arbetar vi med förbättringsåtgärder.

Tyvärr har vi precis som andra föreningar/organisationer drabbats hårt av pandemin, vi har inte haft möjlighet att etablera så många grupper som vi har önskat. Men så fort samhället gör det möjligt för oss, står vi redo. Vi har avsatta medel för detta och vi har personer som vill starta grupper. Tack vare partnerskapet med Svensk Kommunikationsservice är det möjligt för oss att bedriva vår verksamhet med en målbild att växa och finnas i alla kommuner över hela Sverige.

En fråga som vi fått är Varför ringer ni på de kommuner där ni för tillfället inte har några vandrare?

Det enkla svaret att Nattvandrarna är en Riksorganisation och har för avsikt att vara etablerade i alla kommuner och att rekrytera grupper där vi inte finns.

Under de 30 år som Nattvandrarna funnits har vi varit närvarande i de allra flesta kommuner. Och för att möjliggöra det så måste det finnas ekonomiska medel. Därför ringer vi hela landet i syfte att prata om nattvandring och sponsring. Vid större händelser har vi dessutom ambulerande patruller som kan vandra om det behövs. Visionen som vi arbetar mot är att Nattvandrarna ska finnas i samtliga kommuner innan 2025.

Om man utgår från medias uppgifter om vårt samarbetsavtal så låter det riktigt dåligt. Utgår man från vårt samarbetsavtal så menar vi på att det är bra, vi har svårt att se vart vi skulle finna ett bättre avtal. Återigen, vi får mer än 10 procent utifrån de pengar som rings in i organisationens namn. Vi vet att vår uppdragstagare har kollektivavtal, vilket är viktigt för oss som organisation.

Ingen är felfri, inte vår uppdragstagare, inte organisationen, inte styrelsen eller dess individer, inte vandraren och inte privatpersonen. Det har lokalt i granskningen fokuserats mycket på de fåtalet fel som sker kopplat till organisationen, inte den enormt stora mängden rätt som görs. Men återigen, det är lättare att belysa fel än att framföra det som är bra.

Organisationens tidigare ekonomi

Nattvandrarnas ekonomi var för några år sedan mycket ansträngd och hade varit en längre tid. Det begränsade organisationens möjligheter på flera plan.

Sponsorsförsäljning

Under 2016 tecknades ett partneravtal mellan Nattvandrarna Sverige och Svensk Kommunikationsservice. Målsättningen med avtalet var att skapa en ekonomisk trygg organisation med möjlighet till expansion, något som nu är ett pågående arbete.

När Nattvandrarna Sverige kontaktade Svensk Kommunikationsservice diskuterades det om olika partnerlösningar. Vi enades om en fast månadsersättning i stället för en provision, det innebar en trygghet för organisationens ekonomi. Bedömningen 2016 var att det var den bästa lösningen för organisationen. Avtalet är skrivet på ett sådant sätt att det finns möjlighet till anpassningar och förändringar om parterna kommer överens om det.

Svensk Kommunikationsservice ringer på uppdrag av Nattvandrarna Sverige till företag och söker sponsring till vår verksamhet. Sponsringen gör det möjligt för oss att växa som organisation samt utföra vår vandring på ett gott sätt, genom till exempel material för att kunna utföra vandring, utbildning och teambuilding, regions, distrikts och medlemsbidrag, ett mobilt kansli med mera.

Vi har fått frågan om föreningen bara får 10 procent av sponsorintäkterna. Nej det stämmer inte, vi har betydligt mer än 10 procent av nettoresultatet. Vi är medvetna om att vår partner har kostnader för det arbete som de utför och vi är mycket nöjda med avtalet.

Enligt avtalet ska Svensk Kommunikationsservice belastas för alla kostnader kopplat till personal, löner, rekryteringar, utbildningar, lokaler, försäkringar, programvaror, licenser, etc. Ersättningen till Nattvandrarna ökar under avtalsperioden. Utöver den fasta ersättningen erhåller Nattvandrarna promotion material, e-tidning, nyhetsbrev, uppstartspaket med bland annat jackor, support med mera.

Det är inte bara vår samarbetspartner som har krav på sig i avtalet. Även vi har det för att vi ska kunna få en ekonomisk möjlighet att ta hand om medlemmar och få organisationen att fungera och växa. Delar av de kraven uppfyller vi inte idag vare sig internt eller till vår uppdragstagare, där vi faktiskt erhåller ersättning enligt avtalet, trots att vi som organisation inte når flera av de mål vi som organisation satte upp och därmed inte uppfyller kraven. Vi har informerat vår uppdragstagare och organisationens medlemmar vilket stort arbete styrelsen har fått lägga på annat än att bygga framåt. De har haft förståelse för situationen. Mycket har dock hänt de senaste två åren och vi känner att vi närmar oss med stormsteg att bli en bättre organisation med möjlighet att växa i fler kommuner för att fortsätta vårt goda arbete.

Vår uppdragstagare ringer till kommuner där vi ämnar starta vandringsgrupp, utifrån intresseanmälningar som inkommit till oss. Så var fallet i till exempel Uddevalla, där vi hade flera intressenter. Här har vår uppdragstagare inte gjort fel. I Trollhättan är en förening registrerad genom betalning av medlemsavgift 2020. Att vi lyfter detta beror på att det medialt varit en del fokus kring detta. När det kommer till Gotland så fanns det en grupp på arbetsredskapet Sverigekartan (som beskrivs mer nedan). Anledningen till att de varit kvar är för att den felaktigt återkommande står med i den rapportering som inkommer från Distriktsansvarig. Nu kan detta tolkas som att vi försvarar vår uppdragstagare, men vi vill belysa att vi som organisation inte levererat enligt överenskommelse som vår uppdragstagare nu hårt kritiseras för. Som sagt, ingen är felfri. Vi arbetar med förbättringsåtgärder och har löpande dialog med vår uppdragstagare.

Ett arbetsdokument

Det har även kommit till vår kännedom att media har fått tillgång till dokument om vår verksamhet, detta har skett utan att de bett om underlagen. De har till vår samarbetspartner riktat en fråga kopplat till ett av föreningens arbetsdokument, ett dokument där man inte frågat styrelsen om tillåtelse att nyttja. Vi vill styrka att detta är ett arbetsdokument och inte ett facit över vare sig vårt register eller sammankopplade grupper eller intressenter. Att använda det dokumentet blir felaktigt. Det är ett underlag med konfidentiella uppgifter, varpå vi tar avstånd från att kommentera detta underlag då de inte frågat oss som förening utan tillförskansat sig informationen på annat sätt.

Vidare vill vi belysa att media får tillgång till vår interna kommunikation och i sina inslag inte får med alla parametrar i det vi förmedlar till våra medlemmar.

För att tydliggöra – vi i styrelsen har tagit beslutet att vi besvarar medias frågor här, via vår hemsida.

Vår syn på granskningen fram till 2021-02-18

Riksstyrelsen ser på ett sätt positivt över denna granskning, vi vet att i en granskning lyfts inte det goda arbetet vi som organisation gör, vi kommer därför se över rutinerna för att nå ut mer till allmänheten.

Vi ser att vårt informationsflöde till våra medlemmar kan bli bättre än idag. Vi har redan börjat med förbättringsåtgärder. Vi ser även att vi behöver vara ännu mer tydliga i hur medlemmar kan få information de känner att de saknar.

Att organisationen har fått synbarhet i media har märkts genom att vi har fått in fler intresseanmälningar från individer som vill börja vandra eller vill starta en grupp, främst då i västra Sverige.

Vi kommer lägga mer kraft för att uppfylla vårt del av det omtalade samarbetsavtalet.

Vi har insett att vi inte har varit tillräckligt öppna med vilka två tuffa år vi har haft som styrelse. Med ett kaos som vår tidigare ordförande lämnade oss i, trakasserier som har lett till uteslutning med mera. Att endast gå ut med informationen på årsmötet ser vi nu var inte tillräckligt, vi behöver finna andra verktyg för att alla ska ta del av årsmötesinformationen.

Innan granskningen av organisationen påbörjades var vi bara några veckor ifrån att dela med oss av arbetet vi gjort under den senaste tiden. Där bland annat goodieboxen, fylld med vårt redskap som är klubbor och giveaways. Ni medlemmar kommer under våren märka av flera av våra projekt.

Vår bedömning är att en journalistisk granskning ska vara trovärdig och opartisk samt oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen. Vi som organisation ställer oss frågande till detta, när det enlig information till oss utförs en slags uppvigling av granskande part. Enligt information till oss, ringer media runt till föreningar och ifrågasätter om de är nöjda med avtalet, om de är nöjda med styrelsen osv – och i de fall föreningarna inte förstår vad det hela handlar om så har föreningen fått förklarat för sig hur dåligt det är enligt den som ringer.

Media skriver till oss att det är föreningar i landet som anser att styrelsen ska avgå, vi vill då passa på att informera våra medlemmar om att den vid årsmötet förtroendevalda styrelsen kan på det kommande årsmötet, av just medlemmar nekas ansvarsfrihet. Alternativt kan det begäras ett extra årsmöte. Medlemmar kan ta kontakt via info@nattvandrana.se för att få mer information om tillvägagångssätt.

Den 19:e februari har Sveriges Radio publicerat ett inslag: “P4 Väst avslöjar: Okända kopplingen mellan säljbolag och nattvandrarna”.

Gällande Daniels anställningsförhållande på Svenska Affärskoncept AB är detta inget hemligt för oss, och uppdraget krockar inte med vår verksamhet. Daniel är adjungerad till styrelsen i vissa frågor, han har inte beslutsrätt i någon fråga och har således ingen rösträtt. Daniel har styrelsens fulla förtroende, han hjälper och har lärt oss otroligt mycket utifrån sin erfarenhet och sina kunskaper. Han har samma intensiva känsla och glöd för ideellt arbete och hjälpa ungdomar som vi alla i organisationen har.

Vi har som policy att frågor kopplade till etableringar av nya föreningar/grupper, uteslutningar med mera hanteras internt inom organisationen.

Vår text kan komma att uppdateras om fler frågor inkommer.

/Riksstyrelsen